Nowe kompetencje zawodowe studentów kierunku zarządzanie - drogą do sukcesu na rynku pracy

Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kierunek - Zarządzanie

Realizacja projektu

Łącznie do projektu w I turze naboru przystąpiło 52 studentów SAN. Dokonano podziału uczestników  na IV grupy ćwiczeniowe.

Studenci biorą  udział w certyfikowanym szkoleniu pn. „Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 oraz systemu zarządzania energią wg ISO 50001”. W ramach tego szkolenia zrealizowano łącznie 72 godz. zajęć. Podczas zajęć studenci   są  przygotowywani do funkcji audytora wewnętrznego w ramach wdrożonego systemu zarządzania środowiskowego i energią według norm ISO 14001 i ISO 50001, a także do  rozpoznawania skutecznych technik  audytowania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 19011; oraz  rozpoznawania  wymaganych norm  i ich  interpretowania  zgodnie z integracją systemów; ponadto otrzymują wiedzę z zakresu zarządzania środowiskowego w firmach oraz informacje jak  wdrażać poznane systemy w organizacji.

Ponadto studenci biorący udział w projekcie uczestniczą w warsztatach pn. „Kształtowanie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości”. Łącznie zrealizowano 85 godz. warsztatów, podczas  których studenci przy wsparciu nauczycieli akademickich opracowali profesjonalny biznes plan.

W dalszym ciągu realizacji projektu „Nowe kompetencje  zawodowe studentów kierunku zarządzanie – drogą do sukcesu na rynku pracy” planuje się kontynuację zajęć oraz rozpoczęcie wizyt studyjnych.


Studentom kierunku ZARZĄDZANIE oferujemy:

 • Przygotowanie przy pomocy doradcy zawodowego indywidualnego bilansu kompetencji, który będzie punktem wyjścia do realizacji planów kariery zawodowej z uwzględnieniem dostosowania własnych kompetencji do zmieniających się wymagań rynku pracy dzięki uczestnictwu we wszystkich oferowanych formach szkoleniowych oraz wskazań do samodzielnego kształcenia w przyszłości (Lifelong learning). Bilanse Kompetencji będą przeprowadzane dwukrotnie: na początku projektu oraz po zakończeniu zaplanowanych szkoleń, warsztatów czy zajęć dodatkowych.
 • Certyfikowane szkolenia prowadzące do uzyskania kompetencji zawodowych z zakresu zarządzania ryzykiem z wykorzystaniem programu M_O_R® - ZARZADZANIE RYZYKIEM na poziomie Practitioner. Student będzie potrafił interpretować zasady zarządzania ryzykiem w organizacji; rozpoznawać sprawdzone wzorce postępowania; wypracować efektywny sposób reagowania na zagrożenia i szanse, podejmować racjonalne decyzje poprawiając efektywność działań.
 • Certyfikowane szkolenia z zakresu Auditor Wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego według norm ISO 14001 oraz systemu zarządzania energią według norm ISO 50001. Studenci zostaną przygotowani do funkcji audytora wewnętrznego w ramach wdrożonego systemu zarządzania środowiskowego i energią według norm ISO 14001 i ISO 50001. Student będzie rozpoznawać skuteczne techniki audytowania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 19011; będzie także rozpoznawać wymagane normy i będzie potrafił interpretować je zgodnie z integracją systemów; będzie w stanie identyfikować wiedzę z zakresu zarządzania środowiskowego w firmach oraz wdrażać poznane systemy w organizacji.
 • Certyfikowane szkolenie z zakresu Pakietu Adwords + Adwords PRO. Studenci uzyskają kompetencje z zakresu zastosowania Pakietu Adwords + Adwords PRO poprzez co nauczą się wykorzystywać wyszukiwarki do zdobywania nowych klientów i informacji strategicznych; rozpoznawać platformę reklamową Google AdWords, stosować metody optymalizacji kampanii reklamowych w wyszukiwarkach, które staną się przewagą na rynku pracy.
 • Warsztaty dla studentów z zakresu przedsiębiorczości mające na celu uzyskanie kompetencji poprzez opracowanie biznes planu oraz zajęcia projektowe prowadzone przy użyciu interaktywnej, komputerowej gry symulacyjnej MARKET PLACE,  która umożliwi słuchaczom rozwinięcie umiejętności strategicznego myślenia, zarządzania firmą i kompleksowego spojrzenia na całe przedsięwzięcie. Student nauczy się rozpoznawać zasady obowiązujące w księgowości, w finansach oraz reguły prowadzenia handlu elektronicznego; symulować negocjacje z partnerami biznesowymi, odzwierciedlać turbulentnie zmieniającą się rzeczywistość zdarzeń rynkowych, tworzyć wirtualne organizacje i uczestniczyć w realistycznych decyzjach biznesowych. Nauczy się także delegować uprawnienia, przejmować obowiązki, rozpoznawać tajniki zarządzania zasobami w firmie.
 • Zajęcia warsztatowe kształtujące kompetencje informatyczne z wykorzystaniem systemu zarządzania CRM - strategia, projektowanie, integracja. Student uzyska kompetencje informatycznych, które pozwolą mu rozpoznawać metodykę budowy, wdrażać i modyfikować zintegrowane systemy informatyczne; wspomagać kompleksowe zarządzanie przedsiębiorstwem z zastosowaniem systemu CRM.
 • zajęcia dodatkowe z pracodawcami i ekspertami, wizyty studyjne w MŚP oraz inne zajęcia praktyczne prowadzone w formie projektowej podnoszące kompetencje zawodowe.

 

Warunkiem udziału w projekcie jest:

 • posiadanie statusu Studenta Społecznej Akademii Nauk w Łodzi na III i IV semestrze studiów I-go stopnia oraz I i II semestrze studiów uzupełniających II-go stopnia na kierunku Zarządzanie,
 • złożenie deklaracji uczestnictwa we wszystkich proponowanych formach wsparcia,
 • udzielenie wymaganych danych osobowych oraz zgody na ich przetwarzanie.

 

Selekcja uczestników odbywa się na zasadzie:

 • rozmowy kwalifikacyjnej,
 • wyników w nauce
 • złożonych dokumentów.

 

Kontakt

Społeczna Akademia Nauk

ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łodź

Biuro projektu

IV piętro, pok. 403
tel. 42 664 66 76